Thiết kế, thực hiện Bảng biển, Sân khấu, truyền thông Bar Anh Hà – Live Music