Thiết kế, thi công Panner, Standee X Đại hôi Công đoàn TTKD VNPT – Đà Nẵng