Thi công công mặt dựng kiến trúc, quảng cáo Daiichi – GA Đông Hà